Sprawy cywilne:

– o zapłatę
– o odszkodowanie i zadośćuczynienie
– o ochronę dóbr osobistych
– analiza umów, sporządzanie umów
– o nieważność umowy
– o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
– rozwiązanie umowy dożywocia
– upadłość konsumencka
– pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym)
– pomoc prawna w toku negocjacji z klientem
– konsultacje przy przystąpieniu do kontaktu notarialnego

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

– o zapłatę wynagrodzenia
– ustalenie treści stosunku pracy
– odwołania od wypowiedzenia (rozwiązania) umowy o pracę
– świadczenie rehabilitacyjne
– renta z tytułu niezdolności do pracy
– odwołania od decyzji ZUS
– inne sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym