Sprawy karne:

– bójka i pobicie
– uszkodzenie ciała
– wypadki komunikacyjne
– błędy medyczne
– znęcanie
– stalking (nękanie telefoniczne i inne)
– zniesławienie (ochrona dóbr osobistych)
– groźby karalne
– doprowadzenie do obcowania płciowego wbrew woli
– kradzież
– uszkodzenie mienia
– fałszerstwo dokumentów
– oszustwo
– prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
– wykroczenia o naruszenie przepisów w ruchu drogowym
– sprawy narkotykowe
– dozór elektroniczny
– zarządzenie wykonania kary
– warunkowe przedterminowe zwolnienie
– obrona przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu